8,1cm Festungsminenwerfer
Julierpass Lumpegna Berninapasshöhe Bambaisch
Chantsura Haselboden Kyburgerstein Türni
Ova Spin Magletsch - Im Album integriert Junkerenboden Josenbuck
Gotthard-Pass Espi Molinära
Festung Dailly     Festung Savatan